กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฤดี ยิสารคุณ

นางสายบัว กิติสรภาคย์

นายวาทิน สิทธิถาวร
ครู คศ.2

นางสาวอุดมลักษณ์ ฉวนพยัคฆ์