กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐวี เซี่ยวชูศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมาศ เตชานันท์

นางสาวมนต์รวี เทียบทอง

นางพรภัทรา ศรีจันทร์อินทริ์

นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว

นางสาวกิ่งแก้ว นามวงษ์

นายภาณุพงศ์ มูลกำเนิด

นางสาวรัชฏาภรณ์ นันธิษา

นายกีรติ ประสพพรรังสี

นางสาวกนกพร ทำดี