กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภาลัย ทองอินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ญพรรณ ประสานวงษ์

นายระพี ทองอินทร์

นางกาญจณี จำนงค์พล

นางวารุณี จุลเจริญ

นางสาวรุ่งนภา ครองธรรม

นายประยุทธ เกตุบรรเทิง

นายนเรศ ลาภอนันต์

นางสาวทิลารัตน์ หนูปก

นายบุญค้ำ จุลเจือ
ครู คศ.2
อีเมล์ : admin@ksw.ac.th

นางสาวปาริชาต สุทธิวารี
ครู คศ.2

นายภาณุพันธุ์ จันทร์ส่องศรี
ครู คศ.1
อีเมล์ : panupan@ksw.ac.th

นางสุมัฌญาห์ จุลเจือ
ครูอัตราจ้าง