กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤษณะ ถึกไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจเร ครองธรรม

นายเฉลิมศักดิ์ ดอนมอญ
ครู คศ.1

นางสาวคัทลียา ใจเย็น
ครูผู้ช่วย