กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชบาไพร บัวแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกมลชนก กำเนิดสินธุ์
ครู คศ.2