กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอชิตา หาดอ้าน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรมาตรา รัตนตะคุ
ครู คศ.3

นางสาวศศิชา มีกูล
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา อนันต์

นางสาวรุ่งนภา สรรพศรี

นางพรลภัส พรประสิทธิ์
ครู คศ.2

นายพลาดร วิสมล
ครู คศ.2

นางสาวกัลยา เลี้ยงถนอม
ครู คศ.1

นางสาวจุไรรัตน์ เอมพิทักษ์
ครู คศ.1