กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภาภรณ์ ทวีผล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุริยา รอดสบาย

นางสาวศุภวดี มนต์เนรมิตร

นางอภิญญา เจริญกิจ

นางสาวพัชรี สมุทรประภูติ

นางสาวรุ่งรัตน์ สมอคำ
ครู คศ.1